Registreer .frl

Registrars

Registrars en resellers

By ûndersteande partijen kinst dyn .frl-domein registrearje. Registrars stean ûnder direkt kontrakt mei FRLregistry, resellers nimme .frl yndirekt ôf fia registrars. Bist registrar of reseller en stiest noch net yn ’e list? Nim dan kontakt mei ús op.

Fryslân

Resellers

Nederlân

Registrars

Resellers

Ynternasjonaal

Registrars

Registrar wurde

Om .frl-registrar wurde te kinnen, is in ICANN-akkreditaasje fereaske. ICANN-akkreditearre registrars dy’t al oansletten binne op it CentralNic-platfoarm aktivearje ienfâldich .frl binnen de Registrar Console fan CentralNic. Registrars dy’t noch net oansletten binne by CentralNic kinne in akkount oanmeitsje en dêrnei .frl aktivearje.

Bist gjin ICANN-akkreditearre registrar, dan kinst dyn .frl-domeinen as reseller ôfnimme by ien fan de hjirboppe neamde partijen.

Logo

It .frl-logo is tige werkenber. Kinst it brûke foar promoasje fan de .frl-ekstinsje: op dyn webside, yn dyn advertinsjes of op in oare wize. Sikest oare marketingmaterialen? Nim dan even kontakt mei ús op!